Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Limousin Puur BVBA

1. Voorwaarden

Alle bestellingen en leveringen worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van de klant. Enkel een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk aanvaarde afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan LIMOUSIN PUUR BV worden tegengeworpen. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze bedingen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

2. Overeenkomst

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en een overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke orderbevestiging van LIMOUSIN PUUR BV. LIMOUSIN PUUR BV behoudt zich het recht voor de initieel overeengekomen prijs te wijzigen indien de marktprijs van de grondstoffen stijgt met minstens 2%. Een annulering van bestelling door de klant is slechts geldig mits schriftelijk akkoord van LIMOUSIN PUUR BV en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de totale verkoopprijs. Alle bedongen leveringstermijnen zijn indicatief en houden geen enkel verbintenis in hoofde van LIMOUSIN PUUR BV in. Vertragingen in de levering kunnen nooit aanleiding geven tot enige vergoeding of ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van LIMOUSIN PUUR BV. Wijzigingen in de overeenkomst hebben automatisch tot gevolg dat alle vooropgestelde leveringstermijnen vervallen. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant behoudt LIMOUSIN PUUR BV zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zon- der voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. De levering en risico-overdracht vinden plaats in de vestiging van LIMOU- SIN PUUR BV, meer concreet de plaats van waaruit door LIMOUSIN PUUR BV geleverd wordt, zelfs indien LIMOUSIN PUUR BV instaat voor het vervoer. Indien de klant de goederen zelf dient af te halen en nalaat dit te doen, gebeurt de bewaring van de goederen op risico en op kosten van de klant. Geleverde doch onbetaalde goederen blijven eigendom van LIMOUSIN PUUR BV tot aan de effectieve betaling.

3. Prijs

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van LIMOUSIN PUUR BV te Schore, netto zonder korting, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum tenzij een andere factuurdatum bedongen is. Bij niet betaling binnen de vooropgestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12 % op het openstaand factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en kunnen aanleiding geven tot een bijkomende schadevergoeding. Protesten met betrekking tot facturen dienen te worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en dienen zowel naar aard als naar voorwerp gespecifieerd te zijn.

Bij niet betaling wordt het recht voorbehouden om verdere verbintenissen op te schorten. Tevens behoudt LIMOUSIN PUUR BV zich het recht voor om in voorkomend geval de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte. Alle facturen, ook de niet-vervallen facturen worden onmiddellijk opeisbaar in geval van wanbetaling van één factuur, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ, in geval van faillissement of andere tekenen van kennelijk onvermogen van de klant.

4. Aansprakelijkheid

Alle klachten betreffende de levering van de koopwaar door LIMOUSIN PUUR BV dienen op straffe van verval, schriftelijk te worden mee- gedeeld 8 dagen na levering van de goederen. Elke klacht dient gemotiveerd te zijn met een duidelijke omschrijving van de tekortkomingen. In elk geval is de aansprakelijkheid van LIMOUSIN PUUR BV beperkt tot de door haar geleverde goederen of tot de waarde hiervan. In elk geval is de aansprakelijkheid LIMOUSIN PUUR BV beperkt tot de door haar geleverde goederen of tot de waarde hiervan. In geen geval is LIMOUSIN PUUR BV aansprakelijk voor indirecte schade zoals o.a. financiële of commerciële verliezen, verlies van reputatie, winst of omzetderving of verlies van klanten. In geval van overmacht aan de zijde van LIMOUSIN PUUR BV of aan de zijde van één van haar leveranciers wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt. Een geval van overmacht geeft de klant geen recht op ontbinding, verbreking en/of schadevergoeding. Onder overmacht wordt onder meer verstaan alle gevallen van onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- als buitenland, als gevolg waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd, zoals oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerde maatregelen van welke overheden dan ook, brand, stakingen, machineschade, personeelsgebrek, uitsluitingen, sabotage, natuurrampen en ontginningsproblemen, ziektes, epidemieën en/of pandemieën.

5. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent – Afdeling Oostende of van het arrondissement van Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

U heeft een slagerswinkel?

Download hieronder onze brochure voor exploitanten van een slagerswinkel.

Download

U bent een horeca-ondernemer?

Download hieronder onze brochure voor horeca-ondernemers.

Download